ООУ „Свети Кирил и Методиј“

ДОБИЕН ГРАНТ

Facebook
LinkedIn
Email
Print

Нашето училиште е едно од добитниците на ГРАНТ за реализација на активности кои придонесуваат за развој и унапредување на мултикултурализмот и меѓуетничка интеграција и толеранција