ООУ „Свети Кирил и Методиј“

Мисија и визија

Facebook
LinkedIn
Email
Print

МИСИЈА

Препознаваме и почитуваме дека секое дете е личност со различен потенцијал и посебна индивидуалност.

Овозможуваме еколошки чиста, безбедна, креативна и мотивирачка средина.

Демонстрираме љубезност, пристојност, одговорност и толеранција со позитивен пријателски односи. Со инклузивниот систем на образование ќе се зголеми достапноста на образованието за секое дете, а истовремено создавање услови за квалитетно образование кое ќе одговара на потребите и способностите на секој ученик.

ВИЗИЈА

Учениците да поседуваат  чесност, интегритет и праведност.

Без предрасуди и дискриминација, љубопитни за нови и применливи знаења со чувство на самодоверба и лична среќа.

Толеранција и почит за различностите и високо развиена еко свест.

Подигање на свеста кај учениците за потребите од социјализација, инклузија и интеграција.