ООУ „Свети Кирил и Методиј“

Директор

Facebook
LinkedIn
Email
Print

Директорот е педагошки работник во училиштето, кој ја планира, програмира, организира и следи реализацијата на воспитно-образовната работа во училиштето. Тој учествува и раководи со раководниот и стручниот тим во училиштето. Соработува и го застапува училиштето на локално, регионално, државно и меѓународно ниво.

Актуелен директор: ГОРАН ПЕРОВИЌ