ООУ „Кирил и Методиј“

ОПШТИНА

Совет на родители

Facebook
LinkedIn
Email
Print

Советот на родители е тело кое се состанува неколку пати во текот на учебната година. Работата на советот на родителите во основните училишта е регулирано со член од Законот за основното образование и член од Статутот на училиштето. За организирано остварување на интересите на учениците во основното училиште од родителите на учениците се формира Совет на родители на училиштето. Во советот на родители има по еден претставник од секоја паралелка којшто го избираат родителите на родителскиот состанок на паралелката.

Цели и задачи:

  • дава мислење за предлогот на програмата за развој на основното училиште и за годишната програма за работа;
  • предлага програми за подобрување на стандардите за наставата;
  • дава согласност на предлозите на директорот за воведување повисоки стандарди;
  • разгледува жалби на родителите во врска со воспитно-образовната работа;
  • избира претставници во Училишниот одбор на основното училиште и
    врши други работи утврдени со Статутот на училиштето.

Членови

Име и презиме
Име и презиме
Име и презиме
Име и презиме
Име и презиме
Име и презиме