ООУ „Кирил и Методиј“

ОПШТИНА

Стручна служба

Facebook
LinkedIn
Email
Print
Училишниот одбор се состои од следните членови:
Име и презиме
Педагог
Име и презиме
Психолог
Име и презиме
Дефектолог
Име и презиме
Секретар
Име и презиме
Библиотекар
Име и презиме
Благајник