ООУ „Свети Кирил и Методиј“

Вработени

Facebook
LinkedIn
Email
Print
Податоци за вработените во основното училиште
Раководно лице:
Горан Перовиќ
директор
Административни службеници:
Слаѓана Нинкикева Гурмешевиќ
секретар
Одделенски наставници:
Биљана Спасовска
Одделенски наставник
Дарија Ковачевиќ Божиновска
Одделенски наставник
Милица Маринковиќ
Одделенски наставник
Сања Смоковска
Одделенски наставник
Слаѓана Ацковска
Одделенски наставник
Христиана Стајковска
Одделенски наставник
Јулијана Тренчева
Одделенски наставник
Елена Тодевска
Одделенски наставник
Марија Ангеловска
Одделенски наставник
Томо Спасовски
Одделенски наставник
Предметни наставници:
Лиле Бојчовска Гиевска
Предметен наставник по македонски јазик
Розета Нешковска Славковска
Предметен наставник по македонски јазик
Марија Вујичиќ
Предметен наставник по математика и физика
Владимир Костовски
Предметен наставник по математика и физика

Сузана Костовска

Предметен наставник по англиски јазик

Александра Пирковиќ Балшиќевска

Предметен наставник по англиски јазик

Андријана Шегмановиќ

Предметен наставник по француски јазик
Верче Славковиќ
Предметен наставник по хемија
Благица Гогова
Предметен наставник по географија
Елена Паланкова
Предметен наставник по биологија
Наташа Стајковиќ
Предметен наставник по историја
Ружица Савовска
Предметен наставник по музичко образов
Цветко Тапчановски
Предметен наставник по физичко и здрав.обрование
Ирена Јошевска
Предметен наставник по граѓанско образование
Миодраг Рајовски
Предметен наставник по српски јазик
Катарина Рајовска
Предметен наставник по ОТП и информатика
Кристина Гацева
Предметен наставник по географија
Валентина Сурловска
Предметен наставник по српски јазик
Марија Станковска
Предметен наставник по англиски јазик
Зорица Кајевиќ
Предметен наставник по ликовно образование
Стефан Ацковски
Предметен наставник по физичко и здрав.обрование
Виолета Згонц
Предметен наставник по физичко и здрав.обрование
Мирјана Николовска
Психолог
Стручни службеници:
Ивана Атанасоска-Милевска
Специјален едукатор и рехабилитатор
Податоци за вработените помошно-технички лица:
Драгољуб Гурмешевиќ
Хаус мајстор
Зорица Шијаковска
Тех. персонал
Драгица Ачковиќ
Тех. персонал
Слободанка Марковиќ
Тех. персонал
Тони Чангов
Тех. персонал