ООУ „Кирил и Методиј“

ОПШТИНА

Вработени

Facebook
LinkedIn
Email
Print
Податоци за вработените во основното училиште
Раководно лице:
Име и презиме
директор
Административни службеници:
Име и презиме
секретар
Одделенски наставници:
Име и презиме
Одделенски наставник
Име и презиме
Одделенски наставник
Име и презиме
Одделенски наставник
Име и презиме
Одделенски наставник
Име и презиме
Одделенски наставник
Име и презиме
Одделенски наставник
Име и презиме
Одделенски наставник
Предметни наставници:
Име и презиме
Одделенски наставник
Име и презиме
Одделенски наставник
Име и презиме
Одделенски наставник
Стручни службеници:
Име и презиме
Педагог
Име и презиме
Психолог
Име и презиме
Дефектолог
Име и презиме
Секретар
Име и презиме
Библиотекар
Име и презиме
Благајник
Податоци за вработените помошно-технички лица:
Име и презиме
Домаќин
Име и презиме
Хаус мајстор
Име и презиме
Портир
Име и презиме
Хигиеничар
Име и презиме
Хигиеничар
Име и презиме
Хигиеничар
Име и презиме
Хигиеничар
Име и презиме
Хигиеничар